wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
sonar_bnr3
turkey_1 britain

RF Nedir?

1. Radyo Frekans ile Kurutma ve Isıtma

    SONAR Radyo Frekans kurutucuları/ısıtıcıları prensip olarak, mikrodalga fırınlarla benzer �zelliklere sahiptir.

    1.1. RF' in (Radyo Frekans) BASİT PRENSİBİ

    Bir materyalin ısı derecesi ya direkt ısıtmayla ya da endirekt ısıtmayla y�kseltilir. Geleneksel y�ntemler vasıtasıyla ısı, uzakta oluşturulup daha sonra nakil ya da radyasyon yoluyla materyale transfer edilir. Bu ve buna benzer y�ntemler endirekt ısıtma y�ntemleridir.

    Direkt ısıtma metotları ise materyalin kendi i�inde ısı oluşturulması esasına dayanır. Radyo frekans ve mikrodalga metotları bunların tipik �rnekleridir. Bu ısıtma metotları ayrıca dielektrik ısıtma olarak da adlandırılır.
Bir�ok yalıtkan (dielektrik materyal) madde, elektromanyetik alanda y�ksek frekansa maruz kaldığında, benzer bir şekilde, ısılarında y�kseliş meydana gelir. Uygulanan RF alanının y�n� her defasında tersine hareket eder. B�ylelikle maddenin i�indeki her molek�l tanesinin polarizasyonu değişir. Bu s�rekli molek�ler hareketten dolayı malzemenin genel ısı seviyesinin y�kselmesine neden olan s�rt�nmeler meydana gelir. Tahmin edileceği gibi elektromanyetik alanın frekansı ne kadar artarsa molek�ller o kadar hızlı hareket edecek, bunun sonucu olarak daha fazla s�rt�nme ve neticesinde daha fazla ısı �retilecektir.

    Dielektrik ısıtma i�in kullanılan cihazlar tarafından �retilen, RF alanlarının frekansları 13,56 Mhz ile 27,12 Mhz arasında sınırlandırılmıştır. (Bazı �lkelerde 40,68 Mhz de kullanılmaktadır.)

    1.2. RF (Radyo Frekans) ISITMA

    Pek �ok madde direkt ısıtmaya karşı reaksiyonları bakımından birbirlerinden farklılık g�sterirler. �rnek olarak suyun dielektrik ısıtma metotları uygulamalarına karşı uygunluğu �ok y�ksektir. Bu pratikte şu demektir; RF uygulamalarında, nem i�eren herhangi bir �r�n (besin, kağıt, tekstil vb.) i�indeki suyu �ok �abuk atar.


    SONAR RF Isıtma y�ntemi sırasında �r�nler, bir elektrot sisteminden ge�erler ve b�ylelikle 27,12 Mhz frekansında g��l� bir RF voltajına maruz kalarak �zerlerine dielektrik alırlar. Mesela su gibi iyonik (dipolar) bir maddenin molek�lleri, kendilerini bu y�ksek manyetik alanı ile tekrar tekrar bir sıraya dizerek �ok hızlı bir şekilde ısınırlar. Diğer yandan non-iyonik (non-polar) maddeler bu y�ntemde etkilenmezler.

    Kurutma alanında RF enerjisinin kullanımı, bu uygulama sırasında sadece su molek�llerini harekete ge�irmesinden dolayı �ok verimli bir y�ntemdir. Ayrıca bu y�ntem, l�zumsuz ısıtmaya (ya da g�� t�ketimine) sebep olmadığından dolayı, kurutulan malzemenin hi�bir yerinde enerji israf edilmemiş olur. Buna ek olarak ısıtma, malzemenin her yerinde muntazam ve aynı kararda olduğu i�in, su molek�llerinin birlikte uzaklaştırılmasını sağlar.

    Kurutma amacı olarak kullanılan RF enerjisinde ayrıca, kurutucunun i�inde bulunan �alışma y�zeyleri (bunlar kurutulan �r�nle temas eden par�alardır) b�t�n kurutma prosesinin şartı olarak kendilerinin de ısıtılmasına ihtiya� duymazlar.
Bu kurutma metodu ayrıca kendi �alışmasını d�zenleyen, ayarlayan bir metottur. Malzemenin i�inden atılması gereken nem oranında RF g�c� talep eder. Bir başka deyişle, eğer malzemede atılacak fazla su yok ise, prensip olarak g�� kullanımını d�ş�receği i�in, gereksiz yere enerji kullanmayarak optimum verimlilikte �alışır (Bu durumda konvey�r bant hızı arttırılarak �retim miktarı ve RF g�c� arttırılabilir).

    İşletmedeki �alışma ortamı bu y�ntemle iyileştirilmiş olur.

    Konvensiyonel ısıtıcılar, �alışma ortamına sıcak hava verirler. Bu t�r cihazların dış y�zeyleri de işlem sırasında ısınır. RF kurutucuların dış y�zeyleri ise her zaman soğuktur ve bu da �alışan operat�rler i�in rahat ve verimli bir �alışma ortamı demektir.
RF kurutucularda �alışma ve bakım da ayrıca basit bir g�revdir. Kontrol edilecek unsurların sayısı da operat�rlerin �abuk kavrayabilmeleri i�in minimize edilmiştir.


2. DİELEKTRİK ISITMA NEDİR?

    Dielektrik ısıtma sistemi ile sadece ısıtılmak istenilen par�alar ve maddeler ısıtılır. Bu maddeleri ısıtmak i�in ortamı ısıtmak gerekmez.

    Bu sistem tekstil, plastik, seramik, kau�uk, ağa�, yiyecek ve diğer iletken olmayan maddelere uygulandığında, geleneksel ısıtma y�ntemlerine g�re daha hızlı ve etkilidir.

    Ağa�, kağıt, tekstil ve plastik gibi bir�ok yalıtkan, y�ksek voltajda bir y�ksek frekans elektrik alanına maruz kaldığında, bu maddelerde elektriksel kayıplar meydana gelir. Bu kayıplar materyalin i�inde ısı olarak ortaya �ıkar.

    Bazı materyallerin "kayıp fakt�r�" �ok y�ksektir. Bu maddeler ani ısınmaya �ok hazırdırlar.
Dielektrik ısıtma, en �ok 10-100 Mhz aralığında ger�ekleşir.

    Isıtılacak materyal, genellikle birbirine paralel iki plaka arasında dielektrik ısınmaya maruz kalır. Bu olay, "dielektrik", "Y�ksek frekans", "Radyo Frekans" yada "Kapasitif ısıtma" gibi eş anlamlı terimlerle tanımlanır.

ISININ MATERYALE UYGULAMA METOTLARI

    Isıtma metotları, ısı kaynaklarından mamul�n b�nyesine enerjinin aktarılmasına g�re sınıflandırılabilir.
    
    Bu metotlar direkt ve endirekt olarak ikiye ayrılabilir.

    Endirekt ısıtma metotlarında
, ısı transferi mamul�n dış y�zeyinden merkezine doğru olur. Isı transferinin ne kadar hızlı olacağı, mamul�n ısı iletkenliğine ve mamul�n merkezi ile dış y�zeyindeki sıcaklık farkına g�re değişir.

    Mamul�n ısı iletkenliğinin �ok az olduğu durumlarda mamul�n merkezine ısı transferini hızlı ger�ekleştirmek, mamul�n dış y�zeyinin aşırı ısınmasına ve bunun neticesinde de sararma ve renk değiştirmesine neden olur. Bu istenmeyen bir durumdur.

    İletken olmayan materyaller ayrıca �ok zayıf ısı ileticileridirler. Bu materyallere dışarıdan uygulana ısıtma y�ntemleriyle ger�ekleşen ısı transferi �ok yavaştır. Mamul�n merkezi istenen ısıya ulaşıncaya kadar dış y�zeyi aşırı ısınmadan renk değiştirip bozulur.

    Direkt ısıtma metotlarında ise mamul�n kendi i�inde oluşan ısınma s�z konusudur. Bu metotla ısıtmada iki teknik uygulanır. Radyo

Frekans (RF) ve Mikrodalga (MW) teknikleri.

    
Bu tekniklerin endirekt ısıtma tekniklerinden farkı mamul�n i�inde ısı �retmeleri ve bu ısıyı da mamul�n dışına doğru transfer etmesidir. �retilen bu ısı miktarı �r�n�n fiziksel ve kimyasal karakteristiğiyle ve kullanılan frekansa g�re değişir.

    RF ve MW teknikleriyle yapılan ısıtma sonucunda �ıktı mamuller birbirleriyle tam bir benzerlik g�sterirler. Aralarında nemlilik farkı, renk farkı vs. olmaz.

 

stray-field
Konvansiyonel sistem

konvensiyonel
Stray-Field sistem

 

clearpixel1
Google
www www.sonar.com.tr
[Anasayfa] [Hakkımızda] [�r�nler] [Destek/ Servis] [İletişim] [Haberler] [RF Nedir?] [CompWood Nedir?]